MSKÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUN YETERLİLİKLERİ

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEZUN YETERLİKLERİ

 

 

1. HEKİM

TANIM
Yeterlilikler çerçevesinde hekimlik merkezi roldedir. Hekim, mesleğini sevmeli, sosyal yükümlülüklerinin farkında olmalı, mesleki gelişiminin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan kendini yenileyip geliştirebilmeli, bilimsel düşünce felsefesini kavrayarak hekimliği bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir.


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
1.1 Yüksek nitelikli ve güvenli birey ve toplum odaklı tıbbi bakım sunmak için tıbbi bilgileri, klinik becerileri ve profesyonel tutumları uygulayarak tüm yeterlik rollerini bu rolde bütünleştirir.
1.2 Tıbbi bakım süreçlerinde bilgi toplayıp yorumlar, klinik karar verir, tanısal ve tedaviye yönelik girişimleri gerçekleştirir.
1.3 Etik değerleri gözetir, sağlık yönelimli, birey ve toplum odaklı sağlık hizmeti sunabilmek için fakülte mezuniyet hedeflerinde tanımlanan rolleri birleştirerek etkin şekilde çalışabilir.

1.4 Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel, klinik ve sosyal
bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinir ve bunları geliştirerek hekimlik yaşamı boyunca kullanmaya devam edebilir ve bunu kayıt altına alabilir.
1.5 Hastasını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilir.
1.6 Kendi bilgi ve becerisinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda, diğer sağlık
çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip kullanabilir.


2. PROFESYONEL OLMAK

TANIM
Profesyonel olarak hekim, bireylerin ve toplumun sağlığı ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesine kendisini adar. Profesyonel rol, profesyonel bir kimlik temeline dayanır. Etik ilkeler ile klinik yeterlik, sürekli mesleki gelişim, doğruluk, dürüstlük, özveri, farklılıklara saygı, uygun mesleki tutum ve davranışların benimsenmesi ve toplum yararını teşvik eder.

 


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
2.1 Tıp mesleğinin etik ilkeler, fedakarlık, empati, duyarlılık, hesap verebilirlik, dürüstlük, yüksek ahlak ve bilimsel yönteme bağlılık gibi temel öğelerini benimser.
2.2 Hastanın ve toplumun iyiliğinin hekimin önde gelen sorumluluğu olduğunu kavrar.
2.3 Hekimin görevinin hastanın ve toplumun sağlığını ilgilendiren konularda onu
bilgilendirmek, eğitmek ve dileklerini gözetmek olduğunu bilir.
2.4 Üstlerine saygı gösterir, meslektaşları ve diğer çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurar ve pozitif bir çalışma ortamı geliştirir.
 

3. BİLİMSEL

TANIM
Bilimsel yaklaşımı benimseyen hekim, sürekli öğrenme ve öğretme, bilimsel kanıtları ve diğer kaynakları değerlendirme ve bilime katkıda bulunma yoluyla mesleki uygulamalarda en iyiye ulaşmak için yaşam boyu sorumluluk gösterir.


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
3.1 Tıp araştırmalarında bilimsel metodolojinin güç ve sınırlarını kavrayabilir.

3.2 Temel ve klinik sorunlarda analitik yaklaşım, yaratıcılık ve araştırmaya yönelik bakış açısı geliştirebilir.
3.3 Biyomedikal bilgiyi etkin bir biçimde derleyebilir, organize edebilir ve yorumlayabilir.
3.4 Çağdaş teknoloji ve elektronik veri kaynaklarını araştırma ve hasta bakımı amaçları için kullanabilir.


4. İLETİŞİMCİ

TANIM
İletişimci hekim, yüksek nitelikli sağlık hizmeti için gerekli olan bilgilerin toplanmasını ve paylaşılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla hastalar, hasta yakınları, sağlık ekibi ve diğer sağlık hizmet sunucuları ile iletişim kurar.


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
4.1 Hasta odaklı bir yaklaşımla hastalarının gereksinimleri doğrultusunda, hastalar, aileleri ve çevre ile iletişimde içten, duyarlı ve empatik bir yaklaşımı benimser.
4.2 Farklı yaş grupları, kültürel ve sosyal gruplardan insanları anlamakta iletişim becerileri kullanır.
4.3 Doğru yazılı ve sözel iletişim alışkanlıkları kazanır, bilgiyi açık ve anlaşılabilir biçimde sunabilir.
4.4 Öğrenciler, meslek grupları ve üstleriyle yapıcı iletişim kanalları kurabilir.
4.5 İnsanlara eğitim verebilecek temel becerileri ve pozitif yaklaşımı benimser.


5. EKİP ÜYESİ

TANIM
Hekim, yüksek nitelikli ve güvenli sağlık bakımı sunmak için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile karşılıklı etkileşimli bir şekilde çalışır. Ekip çalışması, birbirini tamamlayıcı becerilere sahip çeşitli sağlık çalışanları ile iş birliği içinde çalışmayı gerektirir.

TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
5.1 Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile koordinasyon içinde çalışır.

5.2 Ekip olma bilincine zarar verecek davranışlardan kaçınır, ekip ruhunu kuvvetlendirecek önlemleri alır.
5.3 Sağlık hizmeti sunumunda devamlılığın sağlanabilmesi için çalışma arkadaşlarıyla kuvvetli iletişim halinde bulunur.


6. LİDER

TANIM
Sağlık sisteminin işletilmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesine yönelik karar verilmesinde yönetici ve lider olarak hekimin aktif katılımı gerekir. Hekim, yüksek nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için diğer sağlık liderleri ile işbirliği içinde çalışır ve bu süreçlerde sorumluluk alır.


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
6.1 Bulunduğu sağlık organizasyonları içinde sağlık hizmeti sunumunun iyileştirilmesinde öncü rol alır.
6.2 Sağlık kaynaklarının yönlendirilmesinde sorumluluk alır.
6.3 Çalışma arkadaşlarına rol-model olur, ilham verir ve onları motive eder.


7. SAĞLIK SAVUNUCUSU

TANIM
Hekim, hizmet ettikleri hastalar, gruplar ve toplumla birlikte çalışarak halkın sağlık ve refahının iyileştirilmesinde sağlık savunucusu olarak rol alır.


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
7.1 Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli sağlık sorunlarını bilir, takip eder, müdahale programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
7.2 Doğal afetler, savaşlar, göçler, salgınlar ve çevresel faktörlerin insanlar, toplumlar ve ülkelerin sağlığı üzerindeki etkilerini belirleyebilir, müdahale programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
7.3 Mortalite ve morbidite, akut ve kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve gelişen
hastalıkların kontrol ve önleme stratejilerini izleyebilir.

 

8. TEKNOLOJİ OKURYAZARI

TANIM
Teknoloji okuryazarlığı, teknolojinin sağlık alanında uygulama ve sınırlarını anlamayı, iletişim, veri toplama ve bilgiye ulaşmada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanmayı gerektirir.


TEMEL YETERLİLİKLER
MSKÜ Tıp Fakültesinden mezun hekim;
8.1 Mesleği ile ilgili tedavi ve izlemde teknolojik değişimleri takip eder ve uygular.
8.2 Teknolojiyi kendi günlük hekimlik mesleğinde uygular.
8.3 Veri toplama, bilgiye ulaşma, iletişim ile tanı ve tedavi girişimlerinde teknolojiyi takip eder ve uygular.
8.4 Hasta tıbbi bilgilerini toplamada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanabilir.

 

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel               :  0 252 2114800

Öğrenci İşleri Pilot Tel  :  0 252 211 21 33

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık