Program Yeterlilikleri

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ (TR)

 

1-Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarında ayrıntılı ve güncel ileri düzeyde bilgilere sahip olmak

2- Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp bilimleri alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilmek. Karşılaştığı hastanın ilk değerlendirmesini yapmak,
ayırıcı tanıları ortaya koymak, gerekli tetkikleri istemek, reçete yazmak, tedavi planı
düzenlemek, hastalık yönetimini planlamak, ölüm sonrası işlemleri yerine getirmek

3- Tıbbi gerekliliklere göre hasta, hasta yakınları ve gerekli birimlerle etkili iletişim kurmak.
Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

4- Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için
bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak,
çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek. Toplumsal sağlık sorunlarını ortaya koyabilmek, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için bireysel, ekipsel ve toplumsal gelişme yollarını açıklamak ve uygulamak

5- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlamak ve
yönetmek

6- Sağlık hizmetleriyle ilgili yasal mevzuatı bilmek ve uygulamak

7- Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel
yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları
tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilmek

8- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretmek ve denetlemek

9- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki güncel bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile
iletişim kurmak

10-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanmak

11-Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite
yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak

12-Yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış olmak ve mesleki yönden en güncel gelişmeleri takip etmek

13-İnsani, toplumsal ve kültürel değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirmek

 

 

 

 

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE PROGRAM OUTCOMES  (ENG)

 

1-To have detailed, updated and advanced level of information in the field of basic, clinical, and surgical medical sciences

2- To be able to use the advanced theoretical and practical knowledge gained from basic, clinical, and surgical medical sciences To perform the first assessment of the patient encountered, to reveal differential diagnosis, ask for the necessary tests, to prescribe, arrange treatment plans, to plan disease management and to carry out post-mortem operations

3- To communicate effectively with patients and patients'  relatives and with units required according to the medical requirements. To inform people and organizations about issues related to the health field; transfer thoughts and suggestions verbally and written regarding the issue

4- To take responsibility as an individual and as a team member to solve complex and unpredictable problems encountered in clinical practice, besides to construct independently, to develop a solution method, to solve and evaluate the results. To be able to reveal the public health problems, to apply and explain individual, organizational, social development ways for effective and efficient health services

5- Planning and managing the activities related to the professional development of employees working under the responsibility of them

6- To know and apply the laws and regulations related to health care

7- To examine the concepts and ideas concerning basic, clinical and surgical medical sciences through scientific methods, to interpret and evaluate data, to identify problems, to be able to analyze, and develop solutions based on evidence and research

8- To have scientific and ethical values when collecting, interpreting, disseminating and implementing data related to the health field, and also to teach these values and to check them

9- To monitor current information and communicate with colleagues in the field by using a foreign language

10-To use computer software, information and communication technologies at a level required in the field

11-To value the universality of social rights, gain social justice consciousness, to have sufficient consciousness of environmental protection and occupational safety and quality management processes

12-To gain the lifelong learning skills and to monitor the latest developments from the professional aspect

13-To fulfill the responsibilities arising from the humanitarian, social and cultural values


 

 

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel               :  0 252 2114800

Öğrenci İşleri Pilot Tel  :  0 252 211 21 33

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık