Mskü Tıp Fakültesi’nden Mezun Olacak Hekimlerin Edinmesi Hedeflenen Özellikler Bilgi, Beceri Ve Yetkinlikler

 

 
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ’NDEN MEZUN OLACAK HEKİMLERİN EDİNMESİ HEDEFLENEN ÖZELLİKLER BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİKLER

 
1 Sağlığın temel ve sosyal bir hak olduğunu kavramış
2 Koruyucu hekimlik konusunda donanımlı
3 Toplum sağlığını gözeten
4 Tıp bilgisini en güncel haliyle özümsemiş
5 Kapsamlı tıp bilgileri, becerileri ve tutumlarıyla donatılmış, öz değerlendirme
yapabilen
6 Hastaların hastalıklarının bireysel olarak yönetilmesi için gerekli iletişim, öğrenme ve karar verme yeteneğine sahip
7 Mesleğini mesleki mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirebilen
8 Temel yönetim becerilerine sahip
9 Öğrenme yollarını bilen ve sürekli aktif öğrenme davranışını karakteri haline getirmiş, Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip
10 İşbirliği yapabilen, bu yeteneklerini hasta yönetiminde kullanabilen
11 Bilimsel gelişimi yakından takip edebilen, inovatif bakış açısına sahip, bilimsel
okuryazarlık yeteneğine sahip
12 Özgüveni yüksek, saygı uyandırabilen
13 İnsanı seven, vicdan sahibi, insana ve kendisine saygılı
14 Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisine hâkim
15 Önyargısız, hoşgörülü, açık ve tutarlı, sosyal güvenirliğin farkında olan, farklılıklara saygılı
16 Liderlik özelliklerine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, empati yapabilen
toplumsal değerlere önem veren (yetkinlik)
17 Toplumun sosyal dönüşümünün bir parçası olabilen, çok yönlü kişisel ve toplumsal gelişime açık
18 Mesleğinde teknolojiyi kullanabilen, teknoloji okuryazarı, yeniliklere açık ve
yeniliklere öncü olabilen, araştırmacı bilincine sahip
19 Finansal okuryazarlık ve çevre okuryazarlığının farkında
20 Ülke ve bölge değişkenlerine hâkim olmak ve çalıştıkları yerlerdeki değişkenlere uyum sağlayabilen
21 Seyahat sağlığı alanında donanımlı olmak


 
>