Mezun Yeterliklerinin Öğrenim Düzeyleri Ve Canmeds İle Eşleştirilmesi

 
EĞİTİM DÖNEMLERİNE GÖRE MSKÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUN YETERLİKLERİNİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ VE CANMEDS İLE EŞLEŞTİRİLMESİ

 
YETERLİK Eğitim Dönemleri CanMEDS

 
I - III IV - V VI
 
HEKİM
 

 

 

 
1.1 Yüksek nitelikli ve güvenli birey ve toplum odaklı tıbbi bakım sunmak için tıbbi bilgileri, klinik becerileri ve profesyonel tutumları uygulayarak tüm yeterlik rollerini bu rolde bütünleştirir. 1,2S 2 3,4 1.1
1.2 Tıbbi bakım süreçlerinde bilgi toplayıp yorumlar, klinik karar verir, tanısal ve tedaviye yönelik girişimleri gerçekleştirir. 1,2S 2,3 3,4 1.3
1.3 Etik değerleri gözetir, sağlık yönelimli, birey ve toplum odaklı sağlık hizmeti sunabilmek için fakülte mezuniyet hedeflerinde tanımlanan rolleri birleştirerek etkin şekilde çalışabilir. 1 2,3 3,4 2.2
1.4 Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinir ve bunları geliştirerek hekimlik yaşamı boyunca kullanmaya devam edebilir ve bunu kayıt altına alabilir. 1,2S 2 3,4 2.3
1.5 Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilir. 1 2 3,4 4.1
1.6 Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda, diğer sağlık çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip kullanabilir. 1 2,3 3,4 5
PROFESYONEL
 

 

 

 
2.1 Tıp mesleğinin etik ilkeler, fedakarlık, empati, duyarlılık, hesap verebilirlik, dürüstlük, yüksek ahlak ve bilimsel yönteme bağlılık gibi temel ögelerini benimser. 1 2 3,4 1.1
2.2 Hastanın ve toplumun iyiliğinin hekimin önde gelen sorumluluğu olduğunu kavrar. 1 2 3,4 -
2.3 Hekimin görevinin hastanın ve toplumun sağlığını ilgilendiren konularda onu bilgilendirmek, eğitmek ve dileklerini gözetmek olduğunu bilir. 1 2 3,4 -
2.4 Üstlerine saygı göstermeli, meslektaşları ve diğer çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurar ve pozitif bir çalışma ortamı geliştirir. 1 2 3,4 3.2
BİLİMSEL
 

 

 

 
3.1 Tıp araştırmalarında bilimsel metodolojinin güç ve sınırlarını kavrayabilir. 1 2,3 3,4 4.1
3.2 Temel ve klinik sorunlarda analitik yaklaşım, yaratıcılık ve araştırmaya yönelik bakış açısı geliştirebilir. 1 2,3 3,4 4.4
3.3 Biyomedikal bilgiyi etkin bir biçimde derleyebilir, organize edebilir ve yorumlayabilir.
 
1,2 2 4.5
3.4 Çağdaş teknoloji ve elektronik veri kaynaklarını araştırma ve hasta bakımı amaçları için kullanabilir.
 
1,2 2 -
İLETİŞİMCİ
 

 

 

 
4.1 Hekimler, hasta odaklı bir yaklaşımla hastalarının gereksinimleri, hastalar, aileleri ve çevre ile iletişimde içten, duyarlı ve empatik bir yaklaşımı benimserler. 1,2S 2 3,4 1.1
4.2 Farklı yaş grupları, kültürel ve sosyal gruplardan insanları anlamakta iletişim becerilerini kullanırlar. 1,2S 2,3 4 4.1
4.3 Doğru yazılı ve sözel iletişim alışkanlıkları kazanırlar, bilgiyi açık ve anlaşılabilir biçimde sunabilirler. 1 2,3 4 4.2
4.4 Öğrenciler , meslek grupları ve üstleriyle yapıcı iletişim kanalları kurabilirler. 1 2,3

 
4 1.1
4.5 İnsanlara öğretim yapabilecek temel becerileri ve pozitif yaklaşımı benimserler. 1,2S 2 3,4 3.1
EKİP ÜYESİ
 

 

 

 
5.1 Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile koordinasyon içinde çalışır
 
1 1,2 1.1
5.2 Ekip olma bilincine zarar verecek davranışlardan kaçınır, ekip ruhunu kuvvetlendirecek önlemleri alır. 1 2 3,4 2.2
5.3 Sağlık hizmeti sunumunda devamlılığın sağlanabilmesi için çalışma arkadaşlarıyla kuvvetli iletişim halinde bulunur. 1 2 3,4 1.3
LİDER
 

 

 

 
6.1 Bulunduğu sağlık organizasyonları içinde sağlık hizmeti sunumunun iyileştirilmesinde öncü rol alır. 1 2 3,4 1.1
6.2 Sağlık kaynaklarının yönlendirilmesinde sorumluluk alır. 1 2 3 2.1
6.3 Çalışma arkadaşlarına rol-model olur, ilham verir ve onları motive eder. 1 2 3,4 3.1
SAĞLIK SAVUNUCUSU
 

 

 

 
7.1 Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli sağlık sorunlarını bilir, takip eder, müdahale programları geliştirebilir ve uygulayabilir. 1,2 2,3 3,4 1.3
7.2 Doğal afetler, savaşlar, göçler, salgınlar ve çevresel faktörlerin insanlar, toplumlar ve ülkelerin sağlığı üzerindeki etkilerini belir, müdahale programları geliştirebilir ve uygulayabilir. 1,2 2,3 3,4 -
7.3 Mortalite ve morbidite, akut ve kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve gelişen hastalıkların kontrol ve önleme stratejilerini izleyebilir. 1,2 2,3 3, 2.2
TEKNOLOJİ OKURYAZARI
 

 

 

 
8.1 Mesleği ile ilgili tedavi ve izlemde teknolojik değişimleri takip eder ve uygular.
 
1,2 3,4 -
8.2 Teknolojiyi kendi günlük hekimlik mesleğinde uygular. 1 2

 
3,4 -
8.3 Veri toplama, bilgiye ulaşma, iletişim ile tanı ve tedavi  girişimlerinde teknolojiyi takip eder ve uygulayabilir. 1,2 2 3,4 -
8.4 Hasta tıbbi bilgilerini toplamada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. 1,2 2 3,4 -
Öğrenim düzeyleri:
1: Bilgi, beceri ve tutum kazanma;
2: Bilgi, beceri ve tutumları yeterliklere dönüştürme; Gerçek klinik ortamlarda yeterlik;
2(S): Simüle ortamlarda (model, maket, simüle hastalar, vb.) yeterlik;
3: Yeterliklere uygun davranışlar sergileme ve hekimlik uygulamaları yapma (Yeterliklere uygun performans sergileme);
4: Profesyonelliğe yönelik mesleki ve insani değerleri içselleştirme

 

 

 

  
>