Stratejik Plan

TIP FAKÜLTESİ
  1. Hedef Öngörüleri
Temel Kategori ve Hedefe Konu Örnek Alanlar Öngörülen Hedefler
(Hedeflerin ölçülebilir olmasına dikkat edilecektir, birimin durumuna uygun kategoride hedef öngörüsünde bulunabilirsiniz )
Eğitim-Öğretim
(Mezun İstihdamı, Öğretim Kalitesi, Öğrenci Kalitesi, Yeni Bölüm/Program, Mezunlarla İlişkiler, Kariyer Desteği vb.)
H1: Öğrenci merkezli, tam öğrenme modeline uygun simule tıp eğitimi laboratuvarlarını hayata geçirmek
H2: Akademik kurulların periyodik olarak program/bölüm değerlendirmeleri yapmaya teşvik edilerek bu program ve bölümlerin çağın gereklerine ve ülke ihtiyaçlarına uygun şekilde en az 2 senede bir defa revize edilmesinin sağlanması
H3: İki yıl içinde Türkçe Tıp programının akreditasyonunun sağlanması
H4: Özellikle Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde dışa bağımlılığı ve öğrenci yerleştirilmesindeki kısıtlılıkları ortadan kaldıracak şekilde eksik yan dal uzmanlıklarının kadroya dahil edilmesini sağlamak
H5: Eğitim-Öğretimin planlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tüm kurul ve komisyonlara öğrenci katılımının artırılması
H6: ERASMUS, Mevlana Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim üyesi sayısının arttırılması
H7: Fakültemize ait tanıtım filminin güncellenmesi ve İngilizce olarak da hazırlanması
H8: Mezunlarla iletişim ağı oluşturarak mezunlar derneği oluşturulmasına katkı sağlamak
 .
 .
Yayın-Araştırma-Proje
(Yapılan işbirlikleri, sağlanan destekler, her tür bilimsel çıktı)
H9: Öğretim üyelerinin nitelikli yayın araştırma yapma düzeylerinin arttırılması için teşvik edilmesi
H10: Fakültemiz öğretim üyelerince yapılacak proje sayısının arttırılması

 
Topluma Hizmet
(Hizmet memnuniyeti, hizmetlerin geliştirilmesi, toplumsal duyarlılık)

 
H11: Başlıca Geratri, Akdeniz Anemisi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon olmak üzere özellikli en az 3 sağlık merkezinin açılması
H12: Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması
.
Altyapı Geliştirme – İdari Hizmetler
(Laboratuvarlar, eğitim teknolojisi, binalar, yeni hizmet)

 
H13: Araştırma ve projeleri desteklemek için laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi
H14: Fakülte binasında bulunan Tıp Fakültesine özgü kütüphanenin öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirilmesi
H15: Klinik uygulama eğitimi açısından, kliniklerle entegre (hastane binasında) öğrenci dersliklerinin kapasitelerinin artırılması
H16: Fakültemize özgü vazgeçilmez kurumsal etkinlikler (Beyaz önlük giyme töreni, 14 Mart Tıp Bayramı, Mezuniyet töreni) için bütçe ayrılması
 .
 .
 


2) Hedefe ulaşmak için gereken yapı/kaynak/destek
Lütfen her bir hedef için ayrı yanıt veriniz.
Hedef No Yukarıda öngörülen hedeflere ulaşmayı nasıl garanti altına almayı düşünüyorsunuz? Harekete geçirmeniz gereken yapılar nelerdir, hangi mevcut kaynağı kullanacaksınız? Bu hedefler kapsamında ne tür dış desteğe ihtiyacınız var?
H1 Öğretim üyelerinin motivasyonu ve bu konudaki becerilerinin arttırılması. Bu çerçevede görevlendirilmiş öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.
H2 Konuya ilişkin Fakültemiz Eğitim-Öğretim Plânlama, Geliştirme, Entegrasyon Ve Koordinasyon Komisyonu ile Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı gerekli çalışmaları yürütmektedir.
H3 Akreditasyonun gerektirdiği eğitim öğretim ve altyapı düzenlemelerinin yapılması için gerekli mali kaynak ile raporlama, dokümantasyon v.b. işler için akademik ve idari personel kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
H4 İlgili dallar için kadro açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
H5 Fakültemiz kurul ve komisyonlarınca gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
H6 Konuyla ilgili Fakültemiz Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları Komisyonu mevcut olup, Komisyon’un Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile işbirliğinde bulunarak hedef kitleyi bilgilendirmesi ve gerekli prosedüre hakim olması gerekmektedir.
H7 Üniversitemiz Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Birimi’nin teknik desteği ve Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan alınacak dil desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
H8 Mezun öğrencilere ulaşmak için gerekli zamanı ayırabilecek akademik ve idari personel desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
H9 Akademik yükseltme ve atamalarda bu durumun göz önüne alınması, kongre desteği ya da ek ödeme desteği sağlanması uygun olacaktır.
H10 Konuya ilişkin gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
H11 Konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli teknik ve altyapı desteğinin alınması gerekmektedir.
H12 Eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
H13 Gerekli teknik ve mali desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.
H14 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın desteğine ihtiyaç bulunmaktadır.
H15 İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane Başhekimliği ile gerekli görüşmelerin yapılarak Hastane binasında uygun alanlar temin edilmesi gerekmektedir.
H16 Gerekli mali desteğin sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.


3) Engeller/Riskler
Hedef No Yukarıda belirtiğiniz hedeflere ulaşmada öngördüğünüz engeller/aşılması gereken zorluklar nelerdir? Hedefe ulaşmama durumunda ortaya çıkacak riski (negatif etkiyi) değerlendiriniz?
H1 Öğretim üyelerinin interaktif etkinlikleri ve simule tıp eğitimi altyapısını oluşturmak için zaman ayıramamaları ve öğretim üyesi yetersizlikleri,
H2 Gerekli mali ve personel desteğinin sağlanamaması,
H3 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H4 Gerekli kadroların alınamaması,
H5 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H6 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H7 Gerekli teknik ve dil desteğinin alınamaması,
H8 Mezunlara ulaşamamak ya da dernek kurmayı istememeleri,
H9 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H10 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H11 Konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli desteğin alınamaması,
H12 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H13 Gerekli teknik ve mali desteğin alınamaması,
H14 Konuya ilişkin bir risk faktörü bulunmamaktadır.
H15 Hastane binasında gerekli alanların temin edilememesi,
H16 Gerekli bütçenin temin edilememesi,