MSKÜ Tıp Fakültesi Kurumsal Amaç ve Hedefleri ( Eğitim-Araştırma-Hizmet)

 
FAKÜLTEMİZİN KURUMSAL AMAÇLARI

 
1 Eğitim İle İlgili Amaç ve Hedefler

 
2 Araştırma İle İlgili Amaç ve Hedefler

 
3 Hizmet İle İlgili Amaç ve Hedefler

 


 

 
FAKÜLTEMİZİN EĞİTİM İLE İLGİLİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

 
TEMEL AMAÇ:

 
1 Uluslararası standartlarda tıp eğitimi vermek
2 Toplum sağlığını en yüksek düzeyde gözeten iyi hekim yetiştirmek

 

 
EĞİTİM İLE İLGİLİ DİĞER HEDEFLER:

 
1 Mezunlarla fakültenin bağının sıcak tutulması, güncellemeleri kapsayan eğitim
programlarının sürdürülmesi,
2 Fakültede bulunan tüm öğrenci, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin aidiyetinin sağlanması ve ömür boyu sürdürülmesi,
3 Bölgede çalışan tüm sağlık paydaşlarının akademik bilgilerinin güncel tutulması ve akademik düzeydeki bilgilerin paylaşımları,
4 Mezunların mezuniyet sonrası etkinliklerinin yakinen takip edilmesi,
5 Bölgede çalışan sağlık çalışanlarını buluşturacak akademik ve sosyal etkinlikler
yapılması,
6 Fakülte eğitici kadrosunun eğitici niteliklerinin en üst düzeyde tutulması,
7 Diğer sağlık çalışanları öğrenci, araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri ile
işbirliğinin sağlanması,
8 Seyahat sağlığı alanında öncü olmak,
9 Toplumun sağlık okuryazarlığının gelişmesine katkıda bulunmak,
10 Ülkenin ve bölgenin sağlık yöneticilerine kanıta dayalı veriler sağlamaktır.

 
FAKÜLTEMİZİN ARAŞTIRMA ALANINDAKİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

 
1 Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çığır açacak çözümler sunmak,
2 Sağlıklı ve etkin araştırma ortamını sağlamak,
3 Araştırmacıları destekleyecek açık yönergeler ve prosedürler oluşturmak,
4 Uygun öğrenme, çalışma ve rehberlik imkânlarının sağlamak,
5 Araştırmacıların standartlarla ilgili farkındalığının arttırmak,
6 Araştırmacı yetiştirilmesi ve yönlendirilmek,
7 Araştırmaların süreç boyunca denetimi ve desteklemek (yönetmelikler, yönergeler),
8 Araştırma kaynaklarının ulaşılabilirliği ve adil dağıtımı ile kaynakların verimli
kullanılmasının sağlamak,
9 Araştırma laboratuvarlarının donanımını sağlamak ve özelleşmiş konularda fakültenin inisiyatif alarak araştırma ortamı temin etmek,
10 Klinik ve saha araştırmalarının teşvik etmek,
11 Bilimsel değeri yüksek araştırmalarda ödül mekanizması oluşturmak,
12 Araştırma sonuçlarının toplum sağlığına uyarlamak ve geliştirilmesi için paydaşlarla tartışılmasını sağlamak,
13 Araştırma fikirlerinin disiplinler arası tartışılabileceği veya üretilebileceği ortamlar oluşturmak,
14 Araştırmacı eğitiminin mezuniyet öncesinde başlatmak,
15 Araştırma alanında kurum içi işbirliğinin, farklı kurumlarla rekabetin teşvik etmek,
16 Her düzeyde araştırmacının birbiriyle iletişim kurması için ortam temin etmek ve iletişimi teşvik etmek (araştırma görevlisi-öğretim üyesi-öğrenci),
17 Merkezi araştırma laboratuvarları ve temel bilimlerle koordinasyon sağlamak,
18 Nitelikli bilimsel çalışmalar yapılmasını teşvik etmektir.
 
FAKÜLTEMİZİN HİZMET ALANINDAKİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

 
1 Pratisyen hekim yetiştirmek,
2 Uzman ve yan dal uzmanı hekim yetiştirmek, lisansüstü derece vermek,
3 Bilimsel araştırmalarla yeni bilgi ve deneysel seçenekler sunmak,
4 Sağlık hizmeti sunmak,
5 Koruyucu hekimlik yapmak,
6 Kaliteli hizmetin sunulabilmesi için çalışmak,
7 Bölge nüfusuna ve her yıl gelen milyonlarca yerli ve yabancı turiste hizmet edebilecek
teknik kapasitede eğitimli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak,
8 Tıbbın her alanında en üst düzey sağlık hizmetini verebilecek öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak,
9 Sağlık hizmeti sunumunda bölgenin tüm paydaşları ile işbirliği içinde olmaktır.

 
>