Program Yeterlilikleri

 
M.S.K.Ü. TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ İNGİLİZCE VE TÜRKÇE TIP PROGRAMI
PROGRAM YETERLİLİKLERİ /PROGRAM ÇIKTILARI
 
1- Temel, Dâhili ve Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarında ayrıntılı ve güncel ileri düzeyde bilgilere sahip olur.
2- Temel, Dâhili ve Cerrahi Tıp bilimleri alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Karşılaştığı hastanın ilk değerlendirmesini yapar, ayırıcı tanıları ortaya koyar, gerekli tetkikleri ister, reçete yazar, tedavi planı düzenler, hastalık yönetimini planlar, ölüm sonrası işlemleri yerine getirir.
3- Tıbbi gerekliliklere göre hasta, hasta yakınları ve gerekli birimlerle etkili iletişim kurar. Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4- Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, ayrıca bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir. Toplumsal sağlık sorunlarını ortaya koyabilir, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için bireysel, ekipsel ve toplumsal gelişme yollarını açıklar ve uygular.
5- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
6- Sağlık hizmetleriyle ilgili yasal mevzuatı bilir ve uygular.
7- Temel, Cerrahi ve Dâhili Tıp bilimleri alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur ayrıca bu değerleri öğretir ve denetler.
9- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki güncel bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
10- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11- Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
12- Yaşam boyu öğrenme becerisini kazanır ve mesleki yönden en güncel gelişmeleri takip eder.
13- İnsani, toplumsal ve kültürel değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirir.
 
 
 
PROGRAM OUTCOMES
 
1-        Has detailed, updated and advanced level of information in the field of basic, clinical, and surgical medical sciences.
2-        Can use the advanced theoretical and practical knowledge gained from basic, clinical, and surgical medical sciences. Performs the first assessment of the patient encountered, reveals differential diagnosis, asks for the necessary tests, prescribes, arranges treatment plans, plans disease management and carries out post-mortem operations.
3-        Communicates effectively with patients and patients'  relatives and with units required according to the medical requirements. Informs people and organizations about issues related to the health field; transfers thoughts and suggestions verbally and written regarding the issue.
4-        Takes responsibility as an individual and as a team member to solve complex and unpredictable problems encountered in clinical practice, besides constructs independently, develops a solution method, solves and evaluates the results. Can reveal the public health problems, applies and explains individual, organizational, social development ways for effective and efficient health services.
5-        Plans and manages the activities related to the professional development of employees working under the responsibility of them.
6- Knows and applies the laws and regulations related to health care.
7-        Examines the concepts and ideas concerning basic, clinical and surgical medical sciences through scientific methods, interprets and evaluates data, identifies problems, can analyze, and develop solutions based on evidence and research.
8-        Has scientific and ethical values when collecting, interpreting, disseminating and implementing data related to the health field, and also to teaches these values and checks them.
9-        Monitors current information and communicates with colleagues in the field by using a foreign language
10-        Uses computer software, information and communication technologies at a level required in the field.
11-        Values the universality of social rights, gains social justice consciousness, has sufficient consciousness of environmental protection and occupational safety and quality management processes.
12-        Gains the lifelong learning skills and monitors the latest developments from the professional aspect.
13-        Fulfills the responsibilities arising from the humanitarian, social and cultural values.
 
 
 
 
>